ธุรการ

pijitra 1
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิจิตรา เถื่อนทุ่ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.