Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ครูสายปฐมวัย

                                                                                           ครูสายปฐมวัย

sutisa 1 1
ชื่อ-สกุล : นางสุทธิษา หอมไสย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : คบ.การปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.

sompaon 1 1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสมพร อุตส่าห์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ.การปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.

 sub 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางบุษดี วินากรม
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
 คบ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี

noi 
ชื่อ-สกุล :
นางสาวเพ็ญประภา กองสันเทียะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา :
  อ.ศบ.การศึกษาประถมวัย วิทยาลัยชุมชน

จ.สระแก้ว