Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ครูสายมัธยมศึกษา

malinee 1
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาลินี ยินดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : 
ครูประจำชั้น : ม.2/1
gob 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางสาวยุรีพร คำล้าน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ม.2/1

maliwan 1
ชื่อ-สกุล :
นางสาวมลิวรรณ รัตน์ประภา
ตำแหน่ง : ครููผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :
ศศ.บ.มหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.

ครูประจำชั้น : ม.2/2

urairat 1 1
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรรัตน์ เงื่อมผา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี

ครูประจำชั้น : ม.2/2

suriyan 1 1
ชื่อ-สกุล : นายสุริยัน สุดปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กทม.

ครูประจำชั้น : ม.3/1

nupin 1
ชื่อ-สกุล : นางสาวหนูพิน ยาตะกาศ
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : คบ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  จ.ชลบุรี
ครูประจำชั้น : ม.3/2
apinan 1
ชื่อ-สกุล :
นายอภินันท์ หอมคง

ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

ครูประจำชั้น : ม.3/2
prisana 1 1
ชื่อ-สกุล : นางปริศนา สอนลา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยมหากงกุฏราชวิทยาลัย
ครูประจำชั้น : ม.3/1
somkiat 1 1
ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ครูประจำชั้น : ม.1/1
kanin 1
ชื่อ-สกุล : นายคณิน รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : กศบ.คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ครูประจำชั้น : ม./1
mitrchai 2 1

ชื่อ-สกุล :
นายมิตรชัย ชัยสาร
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ครูประจำชั้น : ม.1/2

paonrung 1 1
ชื่อ-สกุล : นางพรรุ่ง หาญเชิงชัย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

ครูประจำชั้น : ม.1/2