Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ครูสายประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1

                                                                                         

rampai 1 1
ชื่อ-สกุล : นางลำไพ เวทย์อุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.3/2
pranee 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางปราณี ดวงเดือน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.3/1
watcharin 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางวัชรินทร์ ท้าวคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
 คบ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.1/2

ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
ครูประจำชั้น :
 supin 1
ชื่อ-สกุล : นางสุพิน สุดปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ. การประถมศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น : ป.1/1

patchayapaon 1 1

ชื่อ-สกุล : นางพัชรยาพร อินทร์ประโคน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : คบ. การประถมศึกษา
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น : ป.2/1

supasuta 1

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภสุตา ตนภู
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชำัฏนครปฐม จ.นครปฐม
ครูประจำชั้น : ป.2/2