Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ครูสายประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2

puenpen 1 1
ชื่อ-สกุล : นางพวงเพ็ญ ทองคำสุข
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.4/1

gamonrat 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางสาวกมลรัตน์ คอมเหลา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.4/2
 
orathai 1 1
ชื่อ-สกุล :
นางสาวอรทัย เทียมสำโรง
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา :
 คบ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.5/2
rampai s 1
ชื่อ-สกุล : นางสาวรำไพ สังข์ชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี
กศ.ม บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ครูประจำชั้น : ป.6/1
 
 kanadet 1
ชื่อ-สกุล : นายคณาเดช ลายสนธิ์
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา :
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูประจำชั้น : ป.6/2
 likhit 1 1
ชื่อ-สกุล : นายลิขิต เวทย์อุดม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กทม.
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี กทม.
ครูประจำชั้น : ป.6/1
narin 1
ชื่อ-สกุล : นางนรินทร์ ทำดี
ตำแหน่ง : ครู
วุฒิการศึกษา : คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
กศ.ม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี


ครูประจำชั้น : ป.5/1
praneenom 2 1
 ชื่อ-สกุล : นางปราณ ปุริเกษม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา :

ครูประจำชั้น : ป.6/2

taosak 1

ชื่อ-สกุล : นายต่อศักดิ์ พวงพุฒ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

ครูประจำชั่น :