Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

คณะกรรมการนักเรียน

                                                                         คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ประจำปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เด็กหญิงปนัดดา สิงห์ขาว
เด็กหญิง ธิดารัตน์ กรุงไกร
เด็กหญิงสุนิษา โรคคำ
เด็กหญิงมยุลี มีธงชัย
เด็กหญิงนรมน สวัสดี
เด็กหญิงวริษฐา ศรีหาบุตร
เด็กหญิงอรวรรณ กองสันเทียะ
เด็กหญิงสุพรรณี ทนสันเทียะ
เด็กชายสราวุธ เรืองกลาง
เด็กชายสุริยา จิตรชัย
ประธานนักเรียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ