Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2554

                                                   student 54 1

ลำดับ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียน
1 การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 เหรียญทองระดับเขต,เหรียญทองระดับภาค SAM 4224 resize

เด็กหญิงกัณฐิกา สายสิน ชั้น ม.3
SAM 4758 resize
เด็กหญิงกาญจนา แก้วน้ำคำ ชั้น ม.2
2 การสร้างเว็บเพจประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 เหรียญทองระดับเขต SAM 4317 resize

เด็กหญิงอมรรัตน์ คำภาพิรมย์ ชั้น ป.6
SAM 4312 resize
เด็กหญิงอลัดดาวัล จันทร์ขาม ชั้น ป.6