Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2556

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายการแข่งขัน ผลงาน รูปภาพ
 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3  เหรียญทอง รองอันดับ1  SAM 4179 1
เด็กชายวุฒิพันธ์ คันทา ชั้นม.1/1
ก่ารสร้าง Webpage ประเภท CMS เหรียญทอง รองอันดับ1 P1140679 1

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำผาย ชั้น ม.3/2