Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
บุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม นำกีฬา พัฒนาชีวิต

อัตลักษณ์
กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญา
ดี เก่ง กล้า ร่าเริง แข็งแรง
ปรัชญา
พัฒนา ผู้เรียนให้ให้ถึงขั้นสูงสุด ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 เป็นแนวทาง มีความภูมิใจในความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถทางเทคโนโลยี ใช้กระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

คติพจน์
วิริเยน ทุขมจเจติ
บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

คำขวัญ

เรียนดี ผลงานเด่น แก้ปัญหาเป็น เน้นคุณธรรม

อุมดมการณ์
ส่งเสริม สร้างสรรค์ มุ่งมั่น พัฒนา

ภารกิจ
1. จัดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
3. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต และให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สีประจำโรงเรียน
สีขาว หมายถึง ความสะอาด บริสุทธิ์
สีม่วง หมายถึง ความเจริญ งอกงาม

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า
1. เขตบริการระดับ ก่อนประถม ประถม หมู่ที่ 6,17,22 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
2. เขตบริการ ระดับมัธยมศึกษา หมู่ที่ 6,8,12,15,17,22 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

แผนผังโรงเรียนบ้านธารนพเก้า