Get Adobe Flash player

เนื้อหา

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

act scout 125เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้นำนักเรียนระดับ ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 125 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน รู้รักและสามัคคี จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป