Get Adobe Flash player

เนื้อหา

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

act dhamma 1เข้าค่ายปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ได้เข้าอบรม โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ คลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่ออบรมให้นักเรียนได้

นำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาใช้ในการเรียน และชีวิตประจำวัน