Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

act meetingปฐมนิเทศ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน และให้คุณครูที่ได้รับมอบหมายงานต่าง ๆ ได้ชี้แจงข้อมูลตามงานที่ได้รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองที่ได้ให้ความไว้

วางใจให้โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้อบรมสั่งสอนบุตรหลานของท่าน