Get Adobe Flash player

เนื้อหา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

act r6พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมีนายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการ เป็นผู้นำคณะดำเนิน

การ นางสาวยุรีพร คำล้าน กล่าวรายงาน บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยดี