Get Adobe Flash player

เนื้อหา

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

act scout 127เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 เรือโท สุวัฐ แก้วเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิด เข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2561 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 127 ต.คลองเห็นปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว โดยมีนางสาวหนูพิน

ยาตะกาศ กล่าวรายงาน และนายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการ การเข้าค่ายพักแรม เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ เช่น การอยู่ร่วมกัน การทำอาหาร การอดทนของร่างกายและจิตใจ