Get Adobe Flash player

เนื้อหา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

act r6พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมีนายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการ เป็นผู้นำคณะดำเนิน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

อบรม CPR

act cprอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทีมจิตอาสาเฉพาะกิจสระแก้วร่วมกับโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)ขึ้น โดยมีนายจันทร์ โสมาบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน อบรมครั้งนี้ คณะครู นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อจะนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน

อ่านเพิ่มเติม: อบรม CPR

วันสุนทรภู่

act sunthonpooวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562 โดยมี นายคณาเดช ลายสนธิ์ ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน โดยกิจกรรมีการประกวดแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดีไทย

อ่านเพิ่มเติม: วันสุนทรภู่

วันต้านยาเสพติด

act anti dareยาเสพติด อย่าคิดลอง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยคณะครู นักเรียน ได้เดินรณรงค์รอบชุมชน ม.6 เพื่อแสดงถึงพลังของเยาวชนต่อต้านยาเสพติด ที่เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสังคม

อ่านเพิ่มเติม: วันต้านยาเสพติด

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

act treeปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายมิตรชัย ชัยสาร ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียนร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณข้างสนามฟุตบอล และด้านหลังโรงเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์ต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ