Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านธารนพเก้า

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทอำเภอจัดตั้ง ซึ่งราษฎรในหมู่บ้านคลองอีนบใน หมู่ที่ 6 ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกันสละทรัพย์ ที่ดิน และแรงงาน ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.ซ. ขนาด 2 ห้องเรียน ในที่ดิน 18 ไร่ ซึ่งได้มาจากการบริจาคของราษฎร ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายทองอินทร์ ศรีจำปา    จำนวน 5 ไร่
2. นายกุ่ม ประดับศรี        จำนวน 5 ไร่
3. นายหลาบ กริ่มใจ        จำนวน 5 ไร่
4. ราษฎรบริจาค        จำนวน 3 ไร่

แต่ ต่อ เกิดความขัดแย้งในเรื่องการบริจาคเงินค่าที่ดินที่ราษฎรบริจาค จำนวน 3 ไร่ จึงยกเลิกการบริจาค จึงเหลือที่ดินเพียง 15 ไร่ ต่อมา นายทด เกีอบกลาง บริจาคอีก 2 งาน นอกจากนี้ราษฎรยังได้บริจาค อุปกรณ์การศึกษาให้อีก ประกอบด้วย กระดานดำ 4 แผ่น โต๊ะ เก้าอี้ครู 1 ชุด และม้านั่งสำหรับเรียน จำนวน 50 ชุด โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 แรกเปิดมีนักเรียน จำนวน 110 คน ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 ทางราชการ ได้ส่งนายปรีดา แสงศรีจันทร์รัตน์ ตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม มารักษาการณ์ ในตำแหน่งครูใหญ่ เป็นโรงเรียนที่มีครูสอนคนเดียว เปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2521 มีชื่อว่าโรงเรียนบ้านธารนพเก้า มีนายอาทิตย์ ละมุน หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นประธานในการเปิด

ในปีการศึกษา 2537 ทางโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เปิดทำการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐบาล
ในปี พ.ศ. 2540 มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่ม จำนวน 5 ไร่ คือ
1. นางสมฤทธิ์ จากครบุรี    จำนวน 1 ไร่
2. นางอบ สุดปัญญา        จำนวน 1 ไร่
3. นางประจวบ เสือสุวรรณ    จำนวน 3 ไร่

สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ มีลักษณะเป็นชุมชนทางเกษตร ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ นับถือศาสนาพุทธ