Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

ธารนพเก้าเกมส์

act color sportเสียเหงื่อให้กับกีฬา ดีกว่าเสียน้ำตากับยาเสพติด เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดกีฬาสีภายใน "ธารนพเก้าเกมส์" ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพนม จันทร์น้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 มาให้เกียรติเป็นประธาน นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน ซึ่งในปีนี้ นางปราณี ปุริเกษม ครูผู้ช่วย นักกีฬาอาวุโส และเด็กชายสิทธานนท์ หอมสมบัติ เด็กหญิงสิตานัน ฆ้องเล็ก เป็น

นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ซึ่งกีฬาภายในโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานมัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย